Trener

Certyfikowany kurs na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Celem szkolenia jest przekazanie  uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie sztuki oraz technik auditowania zabezpieczeń stosowanych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w sposób pozwalający na ocenę ryzyka utraty poufności, integralności i/lub dostępności  aktywów informacyjnych organizacji. Uczestnicy uzyskają merytoryczną wiedzę na temat  metodyki auditowania poszczególnych zabezpieczeń stosowanych na poziomie organizacyjnym, fizycznym  oraz informatycznym w odniesieniu do wyników szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz normy PN-ISO/IEC 27001:2014.

Program szkolenia

 • Terminologia SZBI w praktyce
 • Interpretacja normy ISO 27001 w odniesieniu do praktycznych przykładów, ze szczególnym omówieniem celów zabezpieczeń oraz zabezpieczeń określonych w Załączniku A
 • Cechy współczesnego auditora wg normy ISO 19011
 • Błędy organizacyjne zwiększające ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji
 • Skuteczne planowanie procesu auditu SZBI
 • Współczesne techniki auditowania SZBI
 • O co pytać pracowników produkcyjnych
 • O co pytać pracowników dozoru
 • O co pytać pracowników najwyższego szczebla
 • Metody zbierania wartościowych próbek (dowodów) z auditu SZBI
 • Syntetyczne dokumentowanie dowodów z auditu
 • Niezgodność – i co dalej?
 • Błędy popełniane przez auditorów

Metodyka szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w formie wykładów podpartych licznymi dyskusjami oraz praktycznymi ćwiczeniami aktywizującymi wszystkich uczestników.

Cena zawiera

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Lunch i poczęstunek
 • Certyfikat z hologramem

Inne informacje

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym w formie testu wielokrotnego wyboru. Pozytywny wynik z testu stanowi podstawę do wydania Certyfikatu Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014.


Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej firmie!