JST i inne organizacje

W skład potencjalnych beneficjentów oprócz Jednostek Samorządów Terytorialnych można zaliczyć:

 • jednostki nauki i edukacji,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • organizacje pozarządowe,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje kultury,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • organizacje non-profit,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • inne.

Wsparcie można uzyskać na:

 • infrastrukturę badawczą,
 • centra innowacji,
 • e-usługi,
 • digitalizację,
 • nowe rozwiązania w IT,
 • tworzenie i rozbudowę stref aktywności gospodarczych,
 • promocję podstaw przedsiębiorczości,
 • promocję regionów,
 • rozwój OZE,
 • głęboką modernizację energetyczną,
 • wymianę źródeł ciepła  i rozwój sieci ciepłowniczych,
 • transport miejski,
 • wparcie służb ratunkowych,
 • gospodarkę odpadami, recykling,
 • gospodarkę wodno-ściekową,
 • rozwój kultury,
 • ochronę różnorodności biologicznej,
 • infrastrukturę i transport drogowy i kolejowy,
 • rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr,
 • aktywizację społeczna i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • usługi społeczne i zdrowotne,
 • wsparcie ekonomii społecznej,
 • rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • rewitalizację miast i odnowa obszarów wiejskich,
 • zakładanie i rozwój spółdzielni socjalnych,
 • inne.

W celu wyboru odpowiedniego projektu zadzwoń 512193743 lub skorzystaj z formularza dotacji.