Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Od 2 mln PLN do 50 mln EURO. Dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych

Pierwszy konkurs w 2016 roku, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla firm z sektora MSP. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.

Kto może starać się o wsparcie?

 • przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na można otrzymać dofinansowanie?

Głównym celem poddziałania 1.1.1, jest wzrost innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekty:

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • obejmujące prace rozwojowe (projekty bez prac rozwojowych są wykluczone z możliwości dofinansowania),
 • wpisujące się w dokument Krajowe inteligentne specjalizacje, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia,
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (1/ wprowadzenie do własnej działalności, 2/ udzielenie licencji, 3/ sprzedaż praw do wyników),
 • projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

Jaki jest poziom wsparcia?
od 2 mln PLN do 50 mln EURO
Dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych projektu

W skład kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • Podwykonastwo
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych
 • Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji projektu
 • Koszty budynków i gruntów
 • Pozostałe: surowce, półprodukty, sprzęty i inne

 

Termin składania wniosków: do końca 2016 roku.

 

Skorzystaj z formularza dotacji lub zadzwoń 512193743 i dowiedź się więcej!